Gå vidare till innehållet

Pressmeddelande – Helsingborg, Sverige den 8 juni 2010

Meerwind AB offentliggör utfallet av och fullföljer erbjudandet till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Meerwind AB (”Meerwind”) fullföljer erbjudandet till aktieägarna och optionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) (”Rörvik Timber”). Redovisning av likvid beräknas påbörjas den 11 juni 2010.

Den 22 april 2010 offentliggjorde Meerwind ett kontanterbjudande, i enlighet med bestämmelserna om budplikt, till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber att överlåta samtliga aktier av såväl serie A som serie B liksom samtliga utestående teckningsoptioner i Rörvik Timber till Meerwind.

Vid offentliggörandet av erbjudandet ägde Meerwind 1 573 802 aktier av serie A och 263 348 447 aktier av serie B i Rörvik Timber, motsvarande 42,4 procent av kapitalet och 43,5 procent av rösterna.

Erbjudandet har under acceptperioden, som löpte till och med den 4 juni 2010, accepterats av aktieägare representerande 49 353 711 aktier av serie B, motsvarande 7,9 procent av kapitalet och 7,7 procent av rösterna i Rörvik Timber.

Efter fullföljande av erbjudandet kommer Meerwind därmed att kontrollera totalt 1 573 802 aktier av serie A och 312 702 158 aktier av serie B, motsvarande 50,3 procent av kapitalet och 51,2 procent av rösterna i Rörvik Timber.

Samtliga villkor för fullföljande av erbjudandet har uppfyllts med undantag för slutligt godkännande från konkurrensmyndigheten i Italien. Sådant beräknas dock erhållas inom kort på för Meerwind acceptabla villkor, varför erbjudandet nu fullföljs.

För ytterligare information:

Meerwind AB

Sven A. Olsson

Telefon: 0768 71 54 30 eller 0708 24 19 70

www.meerwind.se

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden, lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.30 den 8 juni 2010.

Ladda ner detta pressmeddelande i PDF-format