Gå vidare till innehållet

Pressmeddelande – Helsingborg, Sverige den 22 april 2010

Meerwind lämnar kontanterbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Rörvik Timber i enlighet med bestämmelserna om budplikt

Den 7 april 2010 förvärvade Meerwind AB ("Meerwind"), ett helägt dotterbolag till Clearwater Advisors Corp., 1 573 802 aktier av serie A i Rörvik Timber AB (publ) ("Rörvik Timber" eller "Bolaget") och erhöll därmed ett ägande motsvarande 11,4 procent av kapitalet och 51,7 procent av rösterna. Meerwind offentliggör därför, i enlighet med bestämmelserna om budplikt, ett kontanterbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Rörvik Timber att överlåta samtliga aktier av såväl serie A som serie B liksom samtliga utestående teckningsoptioner i Rörvik Timber till Meerwind ("Erbjudandet").

I samband med förvärvet av A-aktier förvärvade Meerwind även 263 348 447 teckningsrätter, vilka samtliga har utnyttjats för teckning av lika många aktier av serie B i Rörvik Timbers företrädesrättsemission. Följaktligen äger Meerwind vid offentliggörandet av detta pressmeddelande 1 573 802 aktier av serie A och 263 348 447 BTA av serie B motsvarande 42,4 procent av kapitalet och 43,4 procent av rösterna i Rörvik Timber under förutsättning att kvittningsemissionerna tecknas till fullo. Aktierna i Rörvik Timber av serie B är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Erbjudandet i korthet

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Timber och Råvara. Nettoomsättningen för Rörvik Timber-koncernen uppgick 2009 till 1 284 miljoner kronor och rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till –270 miljoner kronor. Merparten av Rörvik Timbers försäljning är hänförlig till Sverige, Nordeuropa och Medelhavsområdet (inklusive Nordafrika).

Under våren 2009 fick Rörvik Timber likviditetsproblem till följd av omfattande investeringar under åren 2006–2008, ökad kapitalbindning till följd av ökade volymer samt ett betydande prisfall. Likviditetsproblemet förvärrades av att flera av Bolagets kunder, framförallt på vissa exportmarknader, fick finansiella problem till följd av den globala finanskrisen. Detta ledde till att styrelsen för Rörvik Timber i april 2009 ansökte om företagsrekonstruktion. I samband med denna planerades ett antal åtgärder för att åstadkomma en förbättring av Rörvik Timbers finansiella ställning och likviditet, däribland en överenskommelse med Nordea (Bolagets huvudbank) som innebär att delar av befintliga lån skrivs av, delar av befintliga lån konverteras till aktier samt att kvarvarande krediter förlängs. Dessutom har Nordea åtagit sig att tillhandahålla en bryggfacilitetskredit i syfte att finansiera råvaruinköp och ökad produktion. Rörvik Timber har även fastställt ackord avseende oprioriterade fordringsägare, erbjudit oprioriterade fordringsägare i dotterbolaget Rörvik Skog AB att kvitta vissa fordringar mot nya aktier av serie B, samt träffat överenskommelser med större leasegivare om anstånd med avgifter och förlängda leaseperioder. I syfte att finansiera ackorden, återbetala bryggfacilitetskrediten till Nordea samt att i övrigt stärka Bolagets soliditet och likviditet beslöt bolagsstämman i Rörvik Timber den 16 mars 2010 om en företrädesrättsemission om cirka 250 miljoner kronor före emissionskostnader. Den 21 april 2010 offentliggjordes att företrädesemissionen har tecknats fullt ut.

Före genomförandet av företrädesrättsemissionen uppgick antal utestående aktier i Rörvik Timber till 13 863 506, varav 1 838 960 aktier av serie A och 12 024 546 aktier av serie B. I företrädesrättsemissionen som blivit fulltecknad tillkommer ytterligare 499 086 216 nya aktier av serie B i Bolaget. I anslutning till företrädesrättsemissionen genomför Bolaget även en kvittningsemission om 87 500 000 nya aktier av serie B riktad till Nordea. Därtill genomför Bolaget kvittningsemissioner riktade till vissa av Bolagets fordringsägare. Dessa kvittningsemissioner innebär att sammanlagt högst 24 042 660 nya aktier av serie B i Bolaget emitteras till fordringsägarna. Förutsatt att de beslutade kvittningsemissionerna tecknas till fullo kommer det att tillkomma 111 542 660 aktier av serie B i Bolaget, vilket skulle innebära att det totala antalet aktier i Rörvik Timber uppgår till 624 492 382, varav 1 838 960 aktier av serie A och 622 653 422 aktier av serie B.

Den 7 april 2010 förvärvade Meerwind 1 573 802 aktier av serie A från Ittur Industrier AB, vilket vid den tidpunkten motsvarade 11,4 procent av kapitalet och 51,7 procent av rösterna. Efter aktieförvärvet ägde Meerwind därmed mer än 30 procent av rösterna i Rörvik Timber och offentliggör härmed, i enlighet med bestämmelserna om budplikt, detta Erbjudande.

I samband med förvärvet av A-aktier förvärvades även 263 348 447 teckningsrätter, vilka samtliga har utnyttjats för teckning av lika många aktier av serie B i Rörvik Timbers företrädesrättsrättsemission. Följaktligen äger Meerwind vid offentliggörandet av detta pressmeddelande 1 573 802 aktier av serie A och 263 348 447 BTA av serie B i Rörvik Timber motsvarande 42,4 procent av kapitalet och 43,4 procent av rösterna under förutsättning att kvittningsemissionerna tecknas till fullo.

Om Meerwind

Meerwind AB är ett helägt dotterbolag till Clearwater Advisors Corp., holdingbolaget till Gunvor Group. Gunvor Group är ett av världens största oberoende energihandelsföretag med en omsättning om 53 miljarder dollar 2009. Verksamheten är framförallt inriktad på handel med olja. Under senare år har koncernen expanderat internationellt och sedan 2009 även diversifierat verksamheten till andra energislag med syfte att skapa en integrerad global energikoncern. För ytterligare information om Gunvor Group, vänligen se www.gunvorgroup.com.

Erbjudandet

För varje aktie, oavsett aktieslag, utgiven av Rörvik Timber utestående per dagen för detta Erbjudande, det vill säga 13 863 506, och nya aktier som tillkommer på grund av Bolagets företrädesrättsemission och nya aktier som kan tillkomma på grund av kvittningsemissioner beslutade på extra bolagsstämma den 16 mars 2010, sammantaget 610 628 876 nya aktier av serie B, erbjuds 0,675676 kronor kontant. För varje teckningsoption 2009/20131 utgiven av Rörvik Timber, totalt 1 000 000 teckningsoptioner, erbjuds 3,23 kronor kontant. Courtage utgår ej i Erbjudandet.

Priset i Erbjudandet kommer att justeras om Rörvik Timber genomför en utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet.

Sista avslutskurs för Rörvik Timbers aktie av serie B den 21 april 2010 var 1,55 kronor och för de 20 senast föregående handelsdagarna var den volymviktade genomsnittskursen 1,58 kronor. Aktieägare i Rörvik Timber bör notera att priset i Erbjudandet är lägre än aktiekursen per 21 april 2010.

Det totala budvärdet för samtliga aktier och teckningsoptioner i Rörvik Timber uppgår till cirka 425 miljoner kronor förutsatt att Bolagets kvittningsemissioner tecknas till fullo. Budvärdet exklusive Meerwinds aktieinnehav i Rörvik Timber, förutsatt att kvittningsemissionerna tecknas till fullo, uppgår till cirka 246 miljoner kronor.

Meerwinds aktieägande i Rörvik Timber

Meerwind äger vid offentliggörandet av detta pressmeddelande 1 573 802 aktier av serie A, och 263 348 447 BTA av serie B motsvarande 42,4 procent av kapitalet och 43,4 procent av rösterna i Rörvik Timber under förutsättning att kvittningsemissionerna tecknas till fullo.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Rörvik Timber erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Meerwind acceptabla villkor.

Meerwind förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Ett sådant återkallande kommer endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Meerwinds förvärv av aktier i Rörvik Timber.

Information om Meerwind och finansieringen av Erbjudandet

Meerwind ägs till 100 procent av Clearwater Advisors Corp. Meerwinds organisationsnummer är 556661-7832, bolaget har sitt säte i Helsingborgs kommun och dess adress är Pålsgatan 38 B, 252 21 Helsingborg.

Erbjudandet kommer att finansieras genom lånefaciliteter och tillgänglig finansiering inom Clearwater-koncernen.

Preliminär tidsplan

Erbjudandehandling offentliggörs
7 maj 2010
Acceptperiod
10 maj 2010–28 maj 2010
Beräknad likviddag
4 juni 2010

Meerwind förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. För det fall acceptperioden förlängs skall detta inte fördröja redovisningen av likvid till de aktieägare som accepterat Erbjudandet under ordinarie anmälningsperiod.

Förvärvet av Rörvik Timber kräver godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Erforderliga godkännanden förväntas erhållas omkring utgången av acceptperioden.

Tvångsinlösen och avnotering

Om Erbjudandet skulle komma att accepteras av aktieägare med mer än 90 procent av aktierna i Rörvik Timber avser Meerwind att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Rörvik Timber. I samband härmed avser Meerwind verka för att Rörvik Timber-aktien av serie B avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna") och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Meerwind, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, åtagit sig gentemot NASDAQ OMX Stockholm att följa nyss nämnda regler och uttalanden samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX Stockholm kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna.

Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Rådgivare

Carnegie är finansiell rådgivare och Bird & Bird är legal rådgivare till Meerwind.

Helsingborg den 22 april 2010
Meerwind AB
Styrelsen

För ytterligare information:

Meerwind AB
Sven A. Olsson
Tel: 0768 71 54 30, 0708 24 19 70

www.meerwind.se

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden, lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.30 den 22 april 2010.


1 Efter omräkning, vilken offentliggjordes av Rörvik Timber den 21 april 2010, berättigar varje teckningsoption till teckning av 16,17 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 0,60 kronor per aktie.


Ladda ner detta pressmeddelande i PDF-format